en ENGLISH
es ESPAñOL
fi SUOMI

Q U A D R U M    DUAL CYCLE ångmotorn
POÄNGEN MED UPPFINNINGEN

Ångmotormodellen QUADRUM som nu är under utveckling är nummer 2. Den COMPOUND-arbetande ångmotorn har en hög- och en lågtryckscylinder. Compound betyder att ångan från högtryckscylindern leds in i lågtryckscylindern. QUADRUM nummer 3 blir en trippelmaskin, låg-, mellan- och högtryckcylindrar seriekopplade.

1 CHP (Combined Heat&Power) Kombinerad värme&elektricitetskraftverk

Energianläggningens effektivitet förbättras med en ånggenerator som har 5 liters vattenvolym (i.st.f. en långsam ångpanna med stor vattenvolym) som inte förbrukar så mycket mer energi fastän man ökar trycket från 10 till 20 bar. Ånggeneratorn har vi döpt till QUADRUMINA. Den har sina konstruktions- och tryckberäkningar klara och finns ritad. Den första proton av QUADRUMINA väntar bara på att bli svetsad och förses med matarvattenpump och bli provkörd. 

Inom snar framtid kan man göra avtal om att leverera ström till Finngrids elnät

Minikraftverkets helt slutna ång&kondens-system kan via en värmeväxlare kopplas till ett eget fjärrvärmenät.

Utav detta ång- & kondenssytem fås hett bruksvatten och lågtrycksånga som i utvecklingsländerna kan användas både för ångkoning av mat samt till klädtvätt. Stort intresse har visats från ett flertal länder.

2 Industrin

Avgående kondensat och avgasenergin från QUADRUM & QUADRUMINA kan användas energieffektivt, t.ex. för torkning av det bränsle som är på väg in till anläggningens brännare.

3 Möjliggör decentraliserad energiproduktion

Med ÅngMotorntorn i minikraftverk runtom i landet där man kan använda ved&flis som energi gör man sig oberoende av inköpt el-energi.

4 Energiomvadling.

Med QUADRUMs generator kan man ge kraft till en elektrolysapparat som spjälker upp vattnet till syre och vätgas.

Med vätgasen kan man ur bränsleceller tillverka elektricitet vid behov.

5 Effektiverar tillgodogörande av biomassans energi.

T.ex. pellets, skogsavfall, odlade energibuskar, avfallsförbränning och den tropiska solens värmestrålning kan med god verkningsgrad återanvända för el- och värmeproduktion samt för kylteknik.

En hållbar energiutveckling är att bränslena används i närheten av den plats där de uppstått & tillverkats, och att behandlingen av bränslena inte belastar miljön.

6 Nuvarande problem och möjliga lösningsmodeller

Det är mera ekonomiskt att i dagens läge minska utsäppen från energitillverkningen än från trafiksektorn. I en övergångsfas kan man inom trafiksektorn använda sig av hybridteknik och sen elmotordrivna fordon vilkas elenergi kan laddas vid en vätgasstation.

Den andra modellen är att fordonet är försett med en elektrolysapparat som tillverkar behövlig vätgas utan att den trycklagras i tank.

Med dagens kraftverkteknik (atom) pumpas mängder av kondenseringsenergi i havet och med av- och förbränningsgaserna i kol- och dieselkraftvärk
försvinner en stor del av den energin.

Av el-priset är största delen överförningsavgifter. Kraftlinjerna ute i terrängen är känsliga för störningar så som stormfällning av träd över linjerna. Resultatet är alltid kortare eller längre avbrott i el-leveranserna. Med ett eget minikraftverk är man oberoende av dessa yttre störningar.

Av finska statens energi VAPO:s pelletsproduktion måste man exportera 80 % i huvudsak till Sverige.

Enligt Statens Forskningsanstalt VTT garanteras en arbetsplats inom energiproduktionen för tillverkningen av fyra MWh:s effekt.

Med den ökande befolkningen på Moder Jord, snart 2,7 miljarder människor, är merparten helt beroende av biomassa (ved, avfall från jordbruket och gödsel)

Den finska staten kommer inom snar framtid att besluta om el-matningstariffer och skattebehandling av minikraftverkens produktion.

WebGnome XHTML CSS